АВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР BS-120

Автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, 100 теста на час

ПРИНЦИП НА ИЗМЕРВАНЕ

Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия, йон-селективен модул (допълнителна опция)

МЕТОДИ

Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/бихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация

РАБОТЕН ДИСК

8 поз. за пациентски проби, 26 поз. за реактиви, с вграден хладилник

ПИПЕТОР ЗА ПРОБА

Със защита против изкривяване и датчик за ниво

АВТОМАТИЧНО РАЗРЕЖДАНЕ

Да, предварително и при необходимост (в съотношение до 150 пъти)

ПИПЕТОР ЗА РЕАКТИВ

Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА

37± 0.1°С

ИЗМЕРВАЩ МОДУЛ

Фотометър - 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670nm

КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

X-R, L-J, Критерии на Westguard, Кумулативна сума, twin plot

РАЗХОД НА ВОДА

макс. 2.5 л/час

РАЗМЕРИ, МАСА

600mm x 570mm x 595mm; 75kg

ДРУГИ

RS-232, LIS-Protocol, външен бар-код скенер (допълнителна опция)

Close ×