АВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР BS-400

Автоматичен, селективен, биохимичен анализатор, 400 теста на час

ПРИНЦИП НА ИЗМЕРВАНЕ

Абсорбционна фотометрия и турбидиметрия

МЕТОДИ

Крайноточков, кинетичен, с фиксирано време, работа с един или два реактива, моно/дихроматичен, линейна и нелинейна многоточкова калибрация

РАБОТЕН ДИСК

90 позиции за пациентски проби (чашки или епруветки)

ОБЕМ НА ПРОБАТА

2~45ul, на стъпки от по 0.1ul

ПИПЕТОР ЗА ПРОБА

Със защита против изкривяване и датчик за ниво

АВТОМАТИЧНО РАЗРЕЖДАНЕ

Да, предварително и при необходимост

КЕРИОВЪР

< 0.1%

ДИСК ЗА РЕАКТИВИ

80 позиционен, с вграден хладилник (4 – 10°С)

ОБЕМ РЕАКТИВ

20~310 ul, на стъпки от по 1ul

РЕАКТИВЕН ПИПЕТОР

Със защита против изкривяване, датчик за ниво и софтуерно задание за периодична проверка на оставащото количество реактив.

СМЕСВАНЕ НА ПРОБА И РЕАКТИВ

Автоматично (2 независими бъркалки)

Close ×